GDPR

GDPR

Informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") společnost BONUL, s.r.o. poskytuje následující informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje

Provozovatel:

BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, 949 05 Nitra

Kontaktní údaje:
bonul@bonul.sk
, +421 37 651 7423

Kontakt na odpovědnou osobu:
zodpovednaosoba@bonul.sk

Informace ke zpracovávání osobních údajů:

Společnost BONUL, s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb v souladu se zákonem č. 473/2005 Sb. o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o soukromé bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou získávány přímo od dotčených osob nebo od jiných osob a orgánů v souladu s GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů a zvláštními předpisy v rozsahu nezbytném podle těchto předpisů k dosažení jednotlivých účelů zpracování. Společnost BONUL, s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje především k dosažení účelů:

 • Provádění ekonomické agendy a zpracování účetních dokladů podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo účtu a jiné osobní údaje nezbytné k dosažení účelu. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (daňový úřad). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

 • Správa přijaté a odeslané pošty (spisové) podle zákona č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis, předmět korespondence a jiné osobní údaje nezbytné k dosažení účelu. Osobní údaje se neposkytují, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

 • Vyřizování žádostí o výkon práv dotčených osob podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, adresa, podpis a další osobní údaje, ke kterým se vztahuje uplatňované právo dotčené osoby. Osobní údaje mohou být poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (úřad na ochranu osobních údajů) a jinému provozovateli při oznamovací povinnosti v souvislosti s opravou, vymazáním nebo omezením osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

 • Oznamování protispolečenské činnosti podle zákona č. 54/2019 Sb. o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně některých zákonů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, další osobní údaje nezbytné pro prověření oznámení. Osobní údaje mohou být poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (národní inspektorát práce, orgány činné v trestním řízení, soud). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

 • Zajištění ochrany společnosti, ochrany majetku a zdraví a odhalování kriminality prostřednictvím kamerového systému na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 (GDPR) a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu podobiznu fyzické osoby, projevy osobní povahy, údaje, kterými lze fyzickou osobu identifikovat, typ a SPZ vozidla. Osobní údaje mohou být poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, soud). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 30 dní, pokud se nevyužijí pro účely trestního nebo přestupkového řízení.

 • Evidování fyzických osob, které vstupují do prostor společnosti na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 (GDPR) a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu titul, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu, služební číslo, státní příslušnost, zaměstnavatel, SPZ vozidla, čas a cíl návštěvy. Osobní údaje mohou být poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, soud). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku.

 • Evidování a vyřizování soudních sporů podle zvláštních předpisů, zejména zákona č. 160/2015 Sb. Civilní vedení soudních sporů řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2005 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 161/2015 Sb. Civilní mimosporový řád, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo pobytu, datum narození nebo jiný identifikační údaj, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další osobní údaje zjištěné nebo poskytnuté v průběhu vyřizování soudních sporů. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, soud, účastník). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

 • Evidování a vyřizování vztahů se smluvními partnery a zákazníky na základě předsmluvního a smluvního vztahu, pokud jde o fyzické osoby a na základě oprávněného zájmu, pokud jde o osoby jednající jménem partnerů a zákazníků a kontaktní osoby právnické osoby. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, adresa, funkce, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), číslo účtu a jiné osobní údaje nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Osobní údaje nejsou poskytovány, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu zejména (a) 5 let poptávky, (b) 3 roky nabídky, (c) 3 roky ceny, (d) 3 roky zákazníci.

 • Zajištění IT bezpečnosti a síťové bezpečnosti na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 (GDPR) a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména jméno, příjmení, logovací údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verze internetového prohlížeče, verze operačního systému a jiné osobní údaje k dosažení účelu zpracování. Osobní údaje nejsou poskytovány, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu a uchovávány po dobu 5 let.

 • Integrovaný bezpečnostní systém na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 (GDPR) a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), číslo občanského průkazu, a jiné osobní údaje nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Osobní údaje nejsou poskytovány, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 3 měsíců.

 • Odebírání padělaných nebo pozměněných bankovek nebo mincí podle zákona č. 566/1992 Sb. o Národní bance Slovenska, ve znění pozdějších předpisů ve spojitosti s vyhláškou č. 607/2008 Sb. o některých podrobnostech o hotovostním peněžním oběhu a o změně a některých vyhlášek ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého nebo přechodného pobytu nebo tolerovaného pobytu, druh a číslo dokladu, údaje o předkládaných bankovkách / mincích, podpis, bankovní spojení, údaje, které jsou předmětem potvrzení . Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, Národní banka Slovenska). Osobní údaje jsou likvidovány po předání Národní bance Slovenska.

 • Odebírání zadržených platebních karet na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 (GDPR) a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, banka, číslo karty, podpis, jiný osobní údaj k dosažení účelu. Osobní údaje mohou být poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení) a bance na základě oprávněných zájmů banky. Osobní údaje jsou likvidovány po předání bance.

 • Vedení povinné evidence smluv o poskytování bezpečnostní služby a technické služby podle zákona č. 473/2005 Sb. o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o soukromé bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném k dosažení účelu smluv (náležitosti smlouvy, zejména titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, státní občanství, místo činnosti fyzické osoby, druh, předmět a místo poskytování bezpečnostní služby, jiné údaje uvedené ve smlouvě a přílohách) a vedení evidence (náležitosti evidence, zejména jméno, příjmení, místo činnosti fyzické osoby, druh a datum poskytování služby, osobní údaje uvedené v příloze ke smlouvě a jde-li o detektivní službu, jméno, příjmení a číslo identifikačního průkazu osoby pověřené pátráním, která plnila smlouvu. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (Policejní sbor, ministerstvo vnitra). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

 • Vedení povinné dokumentace při poskytování služeb strážní služby, a to vedení evidence osob pověřených výkonem fyzické ochrany, vedení evidence služeb, vedení evidence zásahů, vedení inspekční knihy dozoru podle zákona č. 473/2005 Sb. o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o soukromé bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném k dosažení účelu: (a) evidence osob pověřených výkonem fyzické ochrany: příjmení, jméno, titul, rodné číslo, adresu pobytu, datum přijetí do pracovního poměru, místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, datum a důvod skončení pracovního poměru, číslo průkazu odborné způsobilosti, číslo identifikačního průkazu, (b) evidence služeb: příjmení, jméno, titul a číslo identifikačního průkazu osoby pověřené výkonem fyzické ochrany, datum a druh služby, časové vymezení služby, místo výkonu služby, (c) evidence zásahů: příjmení, jméno, titul, adresu pobytu a číslo průkazu odborné způsobilosti osoby, která zásah provedla nebo se na něm zúčastnila, příjmení, jméno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti níž byl zásah veden, pokud tato osoba byla zjištěna; u osoby, které nemá trvalý pobyt na území České republiky, i adresu pobytu v České republice, datum a druh služby, časové vymezení zásahu, místo a důvod zásahu, věcné bezpečnostní prostředky nebo jiné technické prostředky použité při zásahu, výsledek zásahu s uvedením, zda došlo ke zranění osoby, usmrcení osoby, poškození majetku, s uvedením výše způsobené škody, opatření provedených na omezení škodlivých následků a příčin zásahu, datum a čas oznámení zásahu místně příslušnému útvaru policie; jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu osoby a číslo průkazu odborné způsobilosti osoby, která zásah oznámila, (d) inspekční kniha dozoru: příjmení, jméno, funkční zařazení, podpis, zjištění a údaje týkající se provádění státního dozoru, kontroly nebo kontroly činnosti ( e) dokumentace při ochraně objektů zvláštní důležitosti: příjmení, jméno, titul, datum narození, adresa bydliště, údaje týkající se přípravy Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (Policejní sbor, ministerstvo vnitra , soud). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

 • Poskytování detektivních služeb v rámci předsmluvního a smluvního vztahu na základě zákona č. 473/2005 Sb. o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o soukromé bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s poskytováním a výkonem detektivní služby, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, jiné osobní údaje poskytnuté nebo zjištěné při výkonu detektivní služby. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, soud) a fyzické osobě, která uzavřela smlouvu o poskytování detektivní služby. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

 • Vedení povinné dokumentace ve vztahu k detektivní službě a to vedení evidence osob pověřených výkonem pátrání, vedení evidence zásahů, vedení inspekční knihy dozoru podle zákona č. 473/2005 Sb. o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o soukromé bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném k dosažení účelu: (a) evidence osob pověřených pátráním: příjmení, jméno, titul, rodné číslo, adresu pobytu, datum přijetí do pracovního poměru, místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, datum a důvod skončení pracovního poměru, číslo průkazu odborné způsobilosti, číslo identifikačního průkazu, (b) evidence zásahů: příjmení, jméno, titul, adresu pobytu a číslo průkazu odborné způsobilosti osoby, která zásah provedla nebo se na něm zúčastnila, příjmení, jméno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti níž byl zásah veden, pokud tato osoba byla zjištěna; u osoby, které nemá trvalý pobyt na území České republiky, i adresu pobytu v České republice, datum a druh služby, časové vymezení zásahu, místo a důvod zásahu, věcné bezpečnostní prostředky nebo jiné technické prostředky použité při zásahu, výsledek zásahu s uvedením, zda došlo ke zranění osoby, usmrcení osoby, poškození majetku, s uvedením výše způsobené škody, opatření provedených na omezení škodlivých následků a příčin zásahu, datum a čas oznámení zásahu místně příslušnému útvaru policie; jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu osoby a číslo průkazu odborné způsobilosti osoby, která zásah oznámila, (c) inspekční kniha dozoru: příjmení, jméno, funkční zařazení, podpis, zjištění a údaje týkající se provádění státního dozoru, kontroly nebo kontroly činnosti. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (Policejní sbor, ministerstvo vnitra, soud). Osobní údaje uchovávány po dobu 5 let.

 • Poskytování služeb pultu centrální ochrany v rámci předsmluvního a smluvního vztahu na základě zákona č. 473/2005 Sb. o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o soukromé bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo účtu, list vlastnictví, tel. č., e-mail, adresa připojení elektrického zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany, a jiné osobní údaje nezbytné k dosažení účelu. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky orgánům veřejné moci (Policejní sbor, ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení, soud) a zprostředkovateli, který zrealizuje výjezdy zásahových jednotek na prověření signálu o narušení chráněného objektu objednavatele na základě přijatého oznámení od pracovníka dispečinku střediska registrace poplachů u provozovatele. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

 • Vydávání firemních aktualit na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 (GDPR) a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasu dotčené osoby, pokud je s ohledem na okolnosti vhodnější nebo výslovně potřebný. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména titul, jméno, příjmení, pracovní / funkční zařazení, fotografie a jiné osobní údaje nezbytné k dosažení účelu. Osobní údaje nejsou poskytovány, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku.

 • Provádění praktického vyučování v systému duálního vzdělávání a plnění s tím souvisejících povinností v rámci předsmluvních a smluvních vztahů a na základě zákona č. 61/2015 Sb. o odborném vzdělávání a přípravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména jméno, příjmení a datum narození žáka a zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, údaje uvedené v žádosti o zařazení do systému duálního vzdělávání, podpis, další osobní údaje, zejména zdravotní způsobilost, informace o docházce a prospěchu žáka, hmotné a finanční zabezpečení, údaje uvedené v učební smlouvě podle § 19 zákona č. 61/2015 Sb. o odborném vzdělávání a přípravě a o změně některých zákonů. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů České republiky škole žáka. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

Společnost BONUL, s.r.o. zpracovává osobní údaje i ve vztahu k zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým v souladu se zvláštními předpisy, GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nejsou zpracovávány za jiným účelem, než za účelem, pro který byly původně získány, pokud tak nestanoví zvláštní předpis, podle kterého společnost postupuje, nebo pokud dotyčná osoba na to neudělí dobrovolný souhlas.

Doplňující informace ke zpracovávání osobních údajů

 • Povinnost poskytnutí osobních údajů
  Dotyčná osoba je povinna poskytnout své osobní údaje, pokud jde o zpracování osobních údajů, které vyplývá ze zvláštních předpisů (plnění zákonných povinností). Obdobně se postupuje iv případě uzavírání smluvního vztahu s dotyčnou osobou. V případě neposkytnutí osobních údajů, resp. poskytnutí nesprávných nebo neúplných osobních údajů by nemohlo dojít k realizaci úkolů a plnění povinností nebo uzavření smluvního vztahu.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo na jeho odvolání
  Souhlas dotčené osoby se získává pouze pokud se nepoužije jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů bez souhlasu. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je v takovém případě dobrovolné. Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 • Příjemci osobních údajů, příjemci v třetích zemích
  Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v rámci plnění povinností vyplývajících z platných obecně závazných právních předpisů nebo zprostředkovateli v rámci smluvních vztahů, pokud se provozovatel rozhodne pro takový postup v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Přeshraniční přenos osobních údajů probíhá pouze v případech, kdy to stanoví obecně závazné právní předpisy na vymezený účel zpracování.

 • Automatizované individuální rozhodování a profilování, služby informační společnosti
  Společnost neprovádí zpracovávání osobních údajů založené na automatizovaném individuálním rozhodování, neprovádí profilování, ani neposkytuje služby informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení GDPR a § 15 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů.

 • Doba uchovávání osobních údajů
  Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání účelu; doba uchovávání osobních údajů závisí především na obecně závazných právních předpisů a od povinnosti provozovatele tyto osobní údaje uchovávat. Po uplynutí této doby se osobní údaje likvidují v souladu se zákonem č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana práv dotčených osob:

V souladu s čl. 15 až 22 nařízení GDPR a § 21 až 28 zákona o ochraně osobních údajů dotyčná osoba je oprávněna uplatnit práva dotčených osob, a to právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, právo na neuplatňování rozhodování založeného na automatizovaném individuálním rozhodování včetně profilování.

 • Právo na potvrzení a přístup k osobních údajům
  Dotyčná osoba má právo vyžádat si potvrzení od provozovatele o tom, zda se zpracovávají její osobní údaje. Stejně má dotyčná osoba právo požádat o přístup k osobním údajům, které se o ní zpracovávají, včetně následujících informací: (a) účel zpracování osobních údajů, který se jí týká, (b) kategorie zpracovávaných osobních údajů pro daný účel, (c) identifikaci příjemců nebo kategorií příjemců, kterým byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávání osobních údajů nebo pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení, (e) zdroj osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby, (e) informace o existenci práva požadovat opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů, (f) informace o právu podat stížnost, resp. návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, (g) informaci, zda se v podmínkách společnosti provádí automatizované individuální rozhodování nebo profilování.

 • Právo na opravu osobních údajů
  Dotyčná osoba má právo na to, aby její osobní údaje byly bez zbytečného odkladu opraveny. Subjekt údajů má rovněž právo žádat o doplnění jejích neúplných osobních údajů.

  Jestliže má dotyčná osoba zájem být informována o sdělení plnění této povinnosti vůči příjemcům jejích osobních údajů, je třeba o to požádat.

 • Právo na výmaz osobních údajů
  Dotyčná osoba má právo na to, aby její osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány, jestliže: (a) již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly získány a / nebo zpracovávány, (b) dotčená osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, (c) dotyčná osoba namítá zpracovávání osobních údajů, které je prováděno z důvodu oprávněných zájmů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (d) osobní údaje se zpracovávají nezákonně na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky nebo jiného orgánu příslušného k rozhodnutí o nezákonném zpracovávání, (e) důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

  Právo na výmaz, pokud se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení GDPR nebo § 15 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů se v podmínkách společnosti neuplatňuje; služby informační společnosti se neposkytují.

  Povinnost vymazat osobní údaje se však nepoužije, pokud je dána výjimka podle čl. 17 odst. 3 nařízení GDPR nebo § 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů.

  Jestliže má dotyčná osoba zájem být informována o sdělení plnění této povinnosti vůči příjemcům jejích osobních údajů, je třeba o to požádat.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Dotyčná osoba má právo na to, aby se zpracování jejích osobních údajů omezilo, jestliže: (a) namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího ověřit správnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů je nezákonné na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky nebo jiného orgánu příslušného k rozhodnutí o nezákonném zpracovávání dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, (c) společnost již nepotřebuje osobní údaje k dosažení účelu zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku , (d) namítá zpracování osobních údajů, které je prováděno z důvodu oprávněných zájmů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně společnosti převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

  Dotyčné osobě bude předem oznámeno zrušení omezení jejích osobních údajů.

  Jestliže má dotyčná osoba zájem být informována o sdělení plnění této povinnosti vůči příjemcům jejích osobních údajů, je třeba o to požádat.

 • Právo na přenosnost osobních údajů
  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Možnost přenositelnosti se individuálně posoudí v každém případě.

  Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů ze strany dotčené osoby stejně nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob.

 • Právo namítat zpracovávání osobních údajů
  Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů, pokud se zpracování: (a) provádí pro účely přímého marketingu (např. Zasílání novinek), (b) provádí za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany.

  Profilování společnost neprovádí.

  Dotyčná osoba nemá právo namítat zpracovávání osobních údajů z důvodů veřejného zájmu, pokud se osobní údaje zpracovávají na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel.

 • Právo na neuplatňování rozhodování založeného na automatizovaném individuálním rozhodování včetně profilování
  Právo na neuplatňování rozhodování založeného na automatizovaném individuálním rozhodování včetně profilování se v podmínkách společnosti neuplatňuje; zpracování založené na automatizovaném individuálním rozhodování ani profilování se neprovádí.

 • Uplatnění práv
  Dotyčná osoba si může svá práva uplatnit především prostřednictvím kontaktních údajů provozovatele uvedených výše. Pokud vzniknou oprávněné pochybnosti o totožnosti dotčené osoby, která si uplatnila svá práva, jsme oprávněni provést ověření její totožnosti, například vyžádáním si dalších informací, předvoláním dotyčné osoby, pokud je to účelné a ověřením dokladu její totožnosti nebo jiným vhodným způsobem.

 • Kontakt s odpovědnou osobou
  Pokud dotyčná osoba má jakékoliv dotazy související se zpracováním jejích osobních údajů, má právo kdykoliv kontaktovat odpovědnou osobu společnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Kontakt s orgánem dozoru
  Jestliže se dotyčná osoba domnívá, že při zpracovávání osobních údajů byla porušena její práva chráněna nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů, má právo podat na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR stížnost, resp. návrh na zahájení řízení.
Chcete se dozvědět více o našich službách?